NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:3-5

5:3 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> eidotev <1492> (5761) oti <3754> h <3588> yliqiv <2347> upomonhn <5281> katergazetai <2716> (5736)

5:4 h <3588> de <1161> upomonh <5281> dokimhn <1382> h <3588> de <1161> dokimh <1382> elpida <1680>

5:5 h <3588> de <1161> elpiv <1680> ou <3756> kataiscunei <2617> (5719) oti <3754> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> ekkecutai <1632> (5769) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> doyentov <1325> (5685) hmin <2254>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org