NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 4:11-16

4:11 kai <2532> shmeion <4592> elaben <2983> (5627) peritomhv <4061> sfragida <4973> thv <3588> dikaiosunhv <1343> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> en <1722> th <3588> akrobustia <203> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> patera <3962> pantwn <3956> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) di <1223> akrobustiav <203> eiv <1519> to <3588> logisyhnai <3049> (5683) autoiv <846> [thn] <3588> dikaiosunhn <1343>

4:12 kai <2532> patera <3962> peritomhv <4061> toiv <3588> ouk <3756> ek <1537> peritomhv <4061> monon <3440> alla <235> kai <2532> toiv <3588> stoicousin <4748> (5723) toiv <3588> icnesin <2487> thv <3588> en <1722> akrobustia <203> pistewv <4102> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> abraam <11>

4:13 ou <3756> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> h <3588> epaggelia <1860> tw <3588> abraam <11> h <2228> tw <3588> spermati <4690> autou <846> to <3588> klhronomon <2818> auton <846> einai <1510> (5750) kosmou <2889> alla <235> dia <1223> dikaiosunhv <1343> pistewv <4102>

4:14 ei <1487> gar <1063> oi <3588> ek <1537> nomou <3551> klhronomoi <2818> kekenwtai <2758> (5769) h <3588> pistiv <4102> kai <2532> kathrghtai <2673> (5769) h <3588> epaggelia <1860>

4:15 o <3588> gar <1063> nomov <3551> orghn <3709> katergazetai <2716> (5736) ou <3757> de <1161> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551> oude <3761> parabasiv <3847>

4:16 dia <1223> touto <5124> ek <1537> pistewv <4102> ina <2443> kata <2596> carin <5485> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) bebaian <949> thn <3588> epaggelian <1860> panti <3956> tw <3588> spermati <4690> ou <3756> tw <3588> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> monon <3440> alla <235> kai <2532> tw <3588> ek <1537> pistewv <4102> abraam <11> ov <3739> estin <1510> (5748) pathr <3962> pantwn <3956> hmwn <2257>

Romans 4:24

4:24 alla <235> kai <2532> di <1223> hmav <2248> oiv <3739> mellei <3195> (5719) logizesyai <3049> (5745) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) epi <1909> ton <3588> egeiranta <1453> (5660) ihsoun <2424> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ek <1537> nekrwn <3498>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org