NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:5-6

3:5 ei <1487> de <1161> h <3588> adikia <93> hmwn <2257> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> sunisthsin <4921> (5719) ti <5101> eroumen <2046> (5692) mh <3361> adikov <94> o <3588> yeov <2316> o <3588> epiferwn <2018> (5723) thn <3588> orghn <3709> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719)

3:6 mh <3361> genoito <1096> (5636) epei <1893> pwv <4459> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316> ton <3588> kosmon <2889>

Romans 3:25-26

3:25 on <3739> proeyeto <4388> (5639) o <3588> yeov <2316> ilasthrion <2435> dia <1223> pistewv <4102> en <1722> tw <3588> autou <846> aimati <129> eiv <1519> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> dia <1223> thn <3588> paresin <3929> twn <3588> progegonotwn <4266> (5761) amarthmatwn <265>

3:26 en <1722> th <3588> anoch <463> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> thn <3588> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> dikaion <1342> kai <2532> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> ek <1537> pistewv <4102> ihsou <2424>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org