NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:22-24

3:22 dikaiosunh <1343> de <1161> yeou <2316> dia <1223> pistewv <4102> [ihsou] <2424> cristou <5547> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293>

3:23 pantev <3956> gar <1063> hmarton <264> (5627) kai <2532> usterountai <5302> (5743) thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

3:24 dikaioumenoi <1344> (5746) dwrean <1432> th <3588> autou <846> cariti <5485> dia <1223> thv <3588> apolutrwsewv <629> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

Romans 3:30

3:30 eiper <1512> eiv <1520> o <3588> yeov <2316> ov <3739> dikaiwsei <1344> (5692) peritomhn <4061> ek <1537> pistewv <4102> kai <2532> akrobustian <203> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org