NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:21-25

3:21 nuni <3570> de <1161> cwriv <5565> nomou <3551> dikaiosunh <1343> yeou <2316> pefanerwtai <5319> (5769) marturoumenh <3140> (5746) upo <5259> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>

3:22 dikaiosunh <1343> de <1161> yeou <2316> dia <1223> pistewv <4102> [ihsou] <2424> cristou <5547> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293>

3:23 pantev <3956> gar <1063> hmarton <264> (5627) kai <2532> usterountai <5302> (5743) thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

3:24 dikaioumenoi <1344> (5746) dwrean <1432> th <3588> autou <846> cariti <5485> dia <1223> thv <3588> apolutrwsewv <629> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:25 on <3739> proeyeto <4388> (5639) o <3588> yeov <2316> ilasthrion <2435> dia <1223> pistewv <4102> en <1722> tw <3588> autou <846> aimati <129> eiv <1519> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> dia <1223> thn <3588> paresin <3929> twn <3588> progegonotwn <4266> (5761) amarthmatwn <265>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org