NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:19

3:19 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> osa <3745> o <3588> nomov <3551> legei <3004> (5719) toiv <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> lalei <2980> (5719) ina <2443> pan <3956> stoma <4750> fragh <5420> (5652) kai <2532> upodikov <5267> genhtai <1096> (5638) pav <3956> o <3588> kosmov <2889> tw <3588> yew <2316>

Romans 3:27

3:27 pou <4226> oun <3767> h <3588> kauchsiv <2746> exekleisyh <1576> (5681) dia <1223> poiou <4169> nomou <3551> twn <3588> ergwn <2041> ouci <3780> alla <235> dia <1223> nomou <3551> pistewv <4102>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org