NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:4-6

2:4 h <2228> tou <3588> ploutou <4149> thv <3588> crhstothtov <5544> autou <846> kai <2532> thv <3588> anochv <463> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> katafroneiv <2706> (5719) agnown <50> (5723) oti <3754> to <3588> crhston <5543> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> metanoian <3341> se <4571> agei <71> (5719)

2:5 kata <2596> de <1161> thn <3588> sklhrothta <4643> sou <4675> kai <2532> ametanohton <279> kardian <2588> yhsaurizeiv <2343> (5719) seautw <4572> orghn <3709> en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kai <2532> apokaluqewv <602> dikaiokrisiav <1341> tou <3588> yeou <2316>

2:6 ov <3739> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org