NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:17-18

2:17 ei <1487> de <1161> su <4771> ioudaiov <2453> eponomazh <2028> (5743) kai <2532> epanapauh <1879> (5736) nomw <3551> kai <2532> kaucasai <2744> (5736) en <1722> yew <2316>

2:18 kai <2532> ginwskeiv <1097> (5719) to <3588> yelhma <2307> kai <2532> dokimazeiv <1381> (5719) ta <3588> diaferonta <1308> (5723) kathcoumenov <2727> (5746) ek <1537> tou <3588> nomou <3551>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org