NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:24

1:24 dio <1352> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eiv <1519> akayarsian <167> tou <3588> atimazesyai <818> (5729) ta <3588> swmata <4983> autwn <846> en <1722> autoiv <846>

Romans 1:26

1:26 dia <1223> touto <5124> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> payh <3806> atimiav <819> ai <3588> te <5037> gar <1063> yhleiai <2338> autwn <846> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> eiv <1519> thn <3588> para <3844> fusin <5449>

Romans 1:28

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org