NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:21-25

1:21 dioti <1360> gnontev <1097> (5631) ton <3588> yeon <2316> ouc <3756> wv <5613> yeon <2316> edoxasan <1392> (5656) h <2228> hucaristhsan <2168> (5656) all <235> emataiwyhsan <3154> (5681) en <1722> toiv <3588> dialogismoiv <1261> autwn <846> kai <2532> eskotisyh <4654> (5681) h <3588> asunetov <801> autwn <846> kardia <2588>

1:22 faskontev <5335> (5723) einai <1510> (5750) sofoi <4680> emwranyhsan <3471> (5681)

1:23 kai <2532> hllaxan <236> (5656) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> afyartou <862> yeou <2316> en <1722> omoiwmati <3667> eikonov <1504> fyartou <5349> anyrwpou <444> kai <2532> peteinwn <4071> kai <2532> tetrapodwn <5074> kai <2532> erpetwn <2062>

1:24 dio <1352> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eiv <1519> akayarsian <167> tou <3588> atimazesyai <818> (5729) ta <3588> swmata <4983> autwn <846> en <1722> autoiv <846>

1:25 oitinev <3748> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> qeudei <5579> kai <2532> esebasyhsan <4573> (5662) kai <2532> elatreusan <3000> (5656) th <3588> ktisei <2937> para <3844> ton <3588> ktisanta <2936> (5660) ov <3739> estin <1510> (5748) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

Romans 1:28

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org