NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:20-32

1:20 ta <3588> gar <1063> aorata <517> autou <846> apo <575> ktisewv <2937> kosmou <2889> toiv <3588> poihmasin <4161> nooumena <3539> (5746) kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> aidiov <126> autou <846> dunamiv <1411> kai <2532> yeiothv <2305> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> anapologhtouv <379>

1:21 dioti <1360> gnontev <1097> (5631) ton <3588> yeon <2316> ouc <3756> wv <5613> yeon <2316> edoxasan <1392> (5656) h <2228> hucaristhsan <2168> (5656) all <235> emataiwyhsan <3154> (5681) en <1722> toiv <3588> dialogismoiv <1261> autwn <846> kai <2532> eskotisyh <4654> (5681) h <3588> asunetov <801> autwn <846> kardia <2588>

1:22 faskontev <5335> (5723) einai <1510> (5750) sofoi <4680> emwranyhsan <3471> (5681)

1:23 kai <2532> hllaxan <236> (5656) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> afyartou <862> yeou <2316> en <1722> omoiwmati <3667> eikonov <1504> fyartou <5349> anyrwpou <444> kai <2532> peteinwn <4071> kai <2532> tetrapodwn <5074> kai <2532> erpetwn <2062>

1:24 dio <1352> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eiv <1519> akayarsian <167> tou <3588> atimazesyai <818> (5729) ta <3588> swmata <4983> autwn <846> en <1722> autoiv <846>

1:25 oitinev <3748> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> qeudei <5579> kai <2532> esebasyhsan <4573> (5662) kai <2532> elatreusan <3000> (5656) th <3588> ktisei <2937> para <3844> ton <3588> ktisanta <2936> (5660) ov <3739> estin <1510> (5748) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

1:26 dia <1223> touto <5124> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> payh <3806> atimiav <819> ai <3588> te <5037> gar <1063> yhleiai <2338> autwn <846> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> eiv <1519> thn <3588> para <3844> fusin <5449>

1:27 omoiwv <3668> te <5037> kai <2532> oi <3588> arsenev <730> afentev <863> (5631) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> thv <3588> yhleiav <2338> exekauyhsan <1572> (5681) en <1722> th <3588> orexei <3715> autwn <846> eiv <1519> allhlouv <240> arsenev <730> en <1722> arsesin <730> thn <3588> aschmosunhn <808> katergazomenoi <2716> (5740) kai <2532> thn <3588> antimisyian <489> hn <3739> edei <1163> (5900) thv <3588> planhv <4106> autwn <846> en <1722> eautoiv <1438> apolambanontev <618> (5723)

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)

1:29 peplhrwmenouv <4137> (5772) pash <3956> adikia <93> ponhria <4189> pleonexia <4124> kakia <2549> mestouv <3324> fyonou <5355> fonou <5408> eridov <2054> dolou <1388> kakohyeiav <2550> qiyuristav <5588>

1:30 katalalouv <2637> yeostugeiv <2319> ubristav <5197> uperhfanouv <5244> alazonav <213> efeuretav <2182> kakwn <2556> goneusin <1118> apeiyeiv <545>

1:31 asunetouv <801> asunyetouv <802> astorgouv <794> anelehmonav <415>

1:32 oitinev <3748> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> yeou <2316> epignontev <1921> (5631) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) axioi <514> yanatou <2288> eisin <1510> (5748) ou <3756> monon <3440> auta <846> poiousin <4160> (5719) alla <235> kai <2532> suneudokousin <4909> (5719) toiv <3588> prassousin <4238> (5723)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org