NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:20

1:20 ta <3588> gar <1063> aorata <517> autou <846> apo <575> ktisewv <2937> kosmou <2889> toiv <3588> poihmasin <4161> nooumena <3539> (5746) kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> aidiov <126> autou <846> dunamiv <1411> kai <2532> yeiothv <2305> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> anapologhtouv <379>

Romans 1:28

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org