NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:2-6

1:2 o <3739> proephggeilato <4279> (5662) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> autou <846> en <1722> grafaiv <1124> agiaiv <40>

1:3 peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846> tou <3588> genomenou <1096> (5637) ek <1537> spermatov <4690> dauid <1138> kata <2596> sarka <4561>

1:4 tou <3588> orisyentov <3724> (5685) uiou <5207> yeou <2316> en <1722> dunamei <1411> kata <2596> pneuma <4151> agiwsunhv <42> ex <1537> anastasewv <386> nekrwn <3498> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:5 di <1223> ou <3739> elabomen <2983> (5627) carin <5485> kai <2532> apostolhn <651> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

1:6 en <1722> oiv <3739> este <1510> (5748) kai <2532> umeiv <5210> klhtoi <2822> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org