NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:1

1:1 paulov <3972> doulov <1401> ihsou <2424> cristou <5547> klhtov <2822> apostolov <652> afwrismenov <873> (5772) eiv <1519> euaggelion <2098> yeou <2316>

Romans 15:16

15:16 eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) me <3165> leitourgon <3011> cristou <5547> ihsou <2424> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> ierourgounta <2418> (5723) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> genhtai <1096> (5638) h <3588> prosfora <4376> twn <3588> eynwn <1484> euprosdektov <2144> hgiasmenh <37> (5772) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org