NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:16-17

1:16 ou <3756> gar <1063> epaiscunomai <1870> (5736) to <3588> euaggelion <2098> dunamiv <1411> gar <1063> yeou <2316> estin <1510> (5748) eiv <1519> swthrian <4991> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723) ioudaiw <2453> te <5037> [prwton] <4412> kai <2532> ellhni <1672>

1:17 dikaiosunh <1343> gar <1063> yeou <2316> en <1722> autw <846> apokaluptetai <601> (5743) ek <1537> pistewv <4102> eiv <1519> pistin <4102> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> de <1161> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org