NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 16:1-4

16:1 sunisthmi <4921> (5719) de <1161> umin <5213> foibhn <5402> thn <3588> adelfhn <79> hmwn <2257> ousan <1510> (5752) [kai] <2532> diakonon <1249> thv <3588> ekklhsiav <1577> thv <3588> en <1722> kegcreaiv <2747>

16:2 ina <2443> prosdexhsye <4327> (5667) authn <846> en <1722> kuriw <2962> axiwv <516> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> parasthte <3936> (5632) auth <846> en <1722> w <3739> an <302> umwn <5216> crhzh <5535> (5725) pragmati <4229> kai <2532> gar <1063> auth <846> prostativ <4368> pollwn <4183> egenhyh <1096> (5675) kai <2532> emou <1700> autou <846>

16:3 aspasasye <782> (5663) priskan <4251> kai <2532> akulan <207> touv <3588> sunergouv <4904> mou <3450> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

16:4 oitinev <3748> uper <5228> thv <3588> quchv <5590> mou <3450> ton <3588> eautwn <1438> trachlon <5137> upeyhkan <5294> (5656) oiv <3739> ouk <3756> egw <1473> monov <3441> eucaristw <2168> (5719) alla <235> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> ekklhsiai <1577> twn <3588> eynwn <1484>

Romans 16:6

16:6 aspasasye <782> (5663) marian <3137> htiv <3748> polla <4183> ekopiasen <2872> (5656) eiv <1519> umav <5209>

Romans 16:12

16:12 aspasasye <782> (5663) trufainan <5170> kai <2532> trufwsan <5173> tav <3588> kopiwsav <2872> (5723) en <1722> kuriw <2962> aspasasye <782> (5663) persida <4069> thn <3588> agaphthn <27> htiv <3748> polla <4183> ekopiasen <2872> (5656) en <1722> kuriw <2962>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org