NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:9-13

15:9 ta <3588> de <1161> eynh <1484> uper <5228> eleouv <1656> doxasai <1392> (5658) ton <3588> yeon <2316> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> touto <5124> exomologhsomai <1843> (5698) soi <4671> en <1722> eynesin <1484> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> qalw <5567> (5692)

15:10 kai <2532> palin <3825> legei <3004> (5719) eufranyhte <2165> (5682) eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846>

15:11 kai <2532> palin <3825> aineite <134> (5720) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epainesatwsan <1867> (5657) auton <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992>

15:12 kai <2532> palin <3825> hsaiav <2268> legei <3004> (5719) estai <1510> (5704) h <3588> riza <4491> tou <3588> iessai <2421> kai <2532> o <3588> anistamenov <450> (5734) arcein <757> (5721) eynwn <1484> ep <1909> autw <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)

15:13 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> elpidov <1680> plhrwsai <4137> (5659) umav <5209> pashv <3956> carav <5479> kai <2532> eirhnhv <1515> en <1722> tw <3588> pisteuein <4100> (5721) eiv <1519> to <3588> perisseuein <4052> (5721) umav <5209> en <1722> th <3588> elpidi <1680> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> agiou <40>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org