NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 13:11-13

13:11 kai <2532> touto <5124> eidotev <1492> (5761) ton <3588> kairon <2540> oti <3754> wra <5610> hdh <2235> umav <5209> ex <1537> upnou <5258> egeryhnai <1453> (5683) nun <3568> gar <1063> egguteron <1452> hmwn <2257> h <3588> swthria <4991> h <2228> ote <3753> episteusamen <4100> (5656)

13:12 h <3588> nux <3571> proekoqen <4298> (5656) h <3588> de <1161> hmera <2250> hggiken <1448> (5758) apoywmeya <659> (5643) oun <3767> ta <3588> erga <2041> tou <3588> skotouv <4655> enduswmeya <1746> (5672) [de] <1161> ta <3588> opla <3696> tou <3588> fwtov <5457>

13:13 wv <5613> en <1722> hmera <2250> euschmonwv <2156> peripathswmen <4043> (5661) mh <3361> kwmoiv <2970> kai <2532> meyaiv <3178> mh <3361> koitaiv <2845> kai <2532> aselgeiaiv <766> mh <3361> eridi <2054> kai <2532> zhlw <2205>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org