NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 13:1-5

13:1 pasa <3956> quch <5590> exousiaiv <1849> uperecousaiv <5242> (5723) upotassesyw <5293> (5732) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) exousia <1849> ei <1487> mh <3361> upo <5259> yeou <2316> ai <3588> de <1161> ousai <1510> (5752) upo <5259> yeou <2316> tetagmenai <5021> (5772) eisin <1510> (5748)

13:2 wste <5620> o <3588> antitassomenov <498> (5734) th <3588> exousia <1849> th <3588> tou <3588> yeou <2316> diatagh <1296> anyesthken <436> (5758) oi <3588> de <1161> anyesthkotev <436> (5761) eautoiv <1438> krima <2917> lhmqontai <2983> (5695)

13:3 oi <3588> gar <1063> arcontev <758> ouk <3756> eisin <1510> (5748) fobov <5401> tw <3588> agayw <18> ergw <2041> alla <235> tw <3588> kakw <2556> yeleiv <2309> (5719) de <1161> mh <3361> fobeisyai <5399> (5738) thn <3588> exousian <1849> to <3588> agayon <18> poiei <4160> (5720) kai <2532> exeiv <2192> (5692) epainon <1868> ex <1537> authv <846>

13:4 yeou <2316> gar <1063> diakonov <1249> estin <1510> (5748) soi <4671> eiv <1519> to <3588> agayon <18> ean <1437> de <1161> to <3588> kakon <2556> poihv <4160> (5725) fobou <5399> (5737) ou <3756> gar <1063> eikh <1500> thn <3588> macairan <3162> forei <5409> (5719) yeou <2316> gar <1063> diakonov <1249> estin <1510> (5748) ekdikov <1558> eiv <1519> orghn <3709> tw <3588> to <3588> kakon <2556> prassonti <4238> (5723)

13:5 dio <1352> anagkh <318> upotassesyai <5293> (5733) ou <3756> monon <3440> dia <1223> thn <3588> orghn <3709> alla <235> kai <2532> dia <1223> thn <3588> suneidhsin <4893>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org