NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 12:17-21

12:17 mhdeni <3367> kakon <2556> anti <473> kakou <2556> apodidontev <591> (5723) pronooumenoi <4306> (5734) kala <2570> enwpion <1799> pantwn <3956> anyrwpwn <444>

12:18 ei <1487> dunaton <1415> to <3588> ex <1537> umwn <5216> meta <3326> pantwn <3956> anyrwpwn <444> eirhneuontev <1514> (5723)

12:19 mh <3361> eautouv <1438> ekdikountev <1556> (5723) agaphtoi <27> alla <235> dote <1325> (5628) topon <5117> th <3588> orgh <3709> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> emoi <1698> ekdikhsiv <1557> egw <1473> antapodwsw <467> (5692) legei <3004> (5719) kuriov <2962>

12:20 alla <235> ean <1437> peina <3983> (5725) o <3588> ecyrov <2190> sou <4675> qwmize <5595> (5720) auton <846> ean <1437> diqa <1372> (5725) potize <4222> (5720) auton <846> touto <5124> gar <1063> poiwn <4160> (5723) anyrakav <440> purov <4442> swreuseiv <4987> (5692) epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

12:21 mh <3361> nikw <3528> (5744) upo <5259> tou <3588> kakou <2556> alla <235> nika <3528> (5720) en <1722> tw <3588> agayw <18> to <3588> kakon <2556>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org