NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:8-11

11:8 kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> katanuxewv <2659> ofyalmouv <3788> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> wta <3775> tou <3588> mh <3361> akouein <191> (5721) ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

11:9 kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) genhyhtw <1096> (5676) h <3588> trapeza <5132> autwn <846> eiv <1519> pagida <3803> kai <2532> eiv <1519> yhran <2339> kai <2532> eiv <1519> skandalon <4625> kai <2532> eiv <1519> antapodoma <468> autoiv <846>

11:10 skotisyhtwsan <4654> (5682) oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> ton <3588> nwton <3577> autwn <846> dia <1223> pantov <3956> sugkamqon <4781> (5657)

11:11 legw <3004> (5719) oun <3767> mh <3361> eptaisan <4417> (5656) ina <2443> peswsin <4098> (5632) mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> tw <3588> autwn <846> paraptwmati <3900> h <3588> swthria <4991> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> to <3588> parazhlwsai <3863> (5658) autouv <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org