NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:11-17

11:11 legw <3004> (5719) oun <3767> mh <3361> eptaisan <4417> (5656) ina <2443> peswsin <4098> (5632) mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> tw <3588> autwn <846> paraptwmati <3900> h <3588> swthria <4991> toiv <3588> eynesin <1484> eiv <1519> to <3588> parazhlwsai <3863> (5658) autouv <846>

11:12 ei <1487> de <1161> to <3588> paraptwma <3900> autwn <846> ploutov <4149> kosmou <2889> kai <2532> to <3588> htthma <2275> autwn <846> ploutov <4149> eynwn <1484> posw <4214> mallon <3123> to <3588> plhrwma <4138> autwn <846>

11:13 umin <5213> de <1161> legw <3004> (5719) toiv <3588> eynesin <1484> ef <1909> oson <3745> men <3303> oun <3767> eimi <1510> (5748) egw <1473> eynwn <1484> apostolov <652> thn <3588> diakonian <1248> mou <3450> doxazw <1392> (5719)

11:14 ei <1487> pwv <4459> parazhlwsw <3863> (5661) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> swsw <4982> (5661) tinav <5100> ex <1537> autwn <846>

11:15 ei <1487> gar <1063> h <3588> apobolh <580> autwn <846> katallagh <2643> kosmou <2889> tiv <5101> h <3588> proslhmqiv <4356> ei <1487> mh <3361> zwh <2222> ek <1537> nekrwn <3498>

11:16 ei <1487> de <1161> h <3588> aparch <536> agia <40> kai <2532> to <3588> furama <5445> kai <2532> ei <1487> h <3588> riza <4491> agia <40> kai <2532> oi <3588> kladoi <2798>

11:17 ei <1487> de <1161> tinev <5100> twn <3588> kladwn <2798> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> agrielaiov <65> wn <1510> (5752) enekentrisyhv <1461> (5681) en <1722> autoiv <846> kai <2532> sugkoinwnov <4791> thv <3588> rizhv <4491> thv <3588> piothtov <4096> thv <3588> elaiav <1636> egenou <1096> (5633)

Romans 11:24

11:24 ei <1487> gar <1063> su <4771> ek <1537> thv <3588> kata <2596> fusin <5449> exekophv <1581> (5648) agrielaiou <65> kai <2532> para <3844> fusin <5449> enekentrisyhv <1461> (5681) eiv <1519> kallielaion <2565> posw <4214> mallon <3123> outoi <3778> oi <3588> kata <2596> fusin <5449> egkentrisyhsontai <1461> (5701) th <3588> idia <2398> elaia <1636>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org