NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 10:14-18

10:14 pwv <4459> oun <3767> epikaleswntai <1941> (5668) eiv <1519> on <3739> ouk <3756> episteusan <4100> (5656) pwv <4459> de <1161> pisteuswsin <4100> (5661) ou <3739> ouk <3756> hkousan <191> (5656) pwv <4459> de <1161> akouswsin <191> (5661) cwriv <5565> khrussontov <2784> (5723)

10:15 pwv <4459> de <1161> khruxwsin <2784> (5661) ean <1437> mh <3361> apostalwsin <649> (5652) kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) wv <5613> wraioi <5611> oi <3588> podev <4228> twn <3588> euaggelizomenwn <2097> (5734) agaya <18>

10:16 all <235> ou <3756> pantev <3956> uphkousan <5219> (5656) tw <3588> euaggeliw <2098> hsaiav <2268> gar <1063> legei <3004> (5719) kurie <2962> tiv <5101> episteusen <4100> (5656) th <3588> akoh <189> hmwn <2257>

10:17 ara <686> h <3588> pistiv <4102> ex <1537> akohv <189> h <3588> de <1161> akoh <189> dia <1223> rhmatov <4487> cristou <5547>

10:18 alla <235> legw <3004> (5719) mh <3361> ouk <3756> hkousan <191> (5656) menounge <3304> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093> exhlyen <1831> (5627) o <3588> fyoggov <5353> autwn <846> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> thv <3588> oikoumenhv <3625> ta <3588> rhmata <4487> autwn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org