NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 10:12-13

10:12 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293> ioudaiou <2453> te <5037> kai <2532> ellhnov <1672> o <3588> gar <1063> autov <846> kuriov <2962> pantwn <3956> ploutwn <4147> (5723) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) auton <846>

10:13 pav <3956> gar <1063> ov <3739> an <302> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org