NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 10:1-3

10:1 adelfoi <80> h <3588> men <3303> eudokia <2107> thv <3588> emhv <1699> kardiav <2588> kai <2532> h <3588> dehsiv <1162> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> uper <5228> autwn <846> eiv <1519> swthrian <4991>

10:2 marturw <3140> (5719) gar <1063> autoiv <846> oti <3754> zhlon <2205> yeou <2316> ecousin <2192> (5719) all <235> ou <3756> kat <2596> epignwsin <1922>

10:3 agnoountev <50> (5723) gar <1063> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> kai <2532> thn <3588> idian <2398> zhtountev <2212> (5723) sthsai <2476> (5658) th <3588> dikaiosunh <1343> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upetaghsan <5293> (5648)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org