NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 9:3

9:3 kai <2532> ek <1537> tou <3588> kapnou <2586> exhlyon <1831> (5627) akridev <200> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autaiv <846> exousia <1849> wv <5613> ecousin <2192> (5719) exousian <1849> oi <3588> skorpioi <4651> thv <3588> ghv <1093>

Revelation 9:5

9:5 kai <2532> edoyh <1325> (5681) autaiv <846> ina <2443> mh <3361> apokteinwsin <615> (5725) autouv <846> all <235> ina <2443> basanisyhsontai <928> (5701) mhnav <3376> pente <4002> kai <2532> o <3588> basanismov <929> autwn <846> wv <5613> basanismov <929> skorpiou <4651> otan <3752> paish <3817> (5661) anyrwpon <444>

Revelation 9:10

9:10 kai <2532> ecousin <2192> (5719) ourav <3769> omoiav <3664> skorpioiv <4651> kai <2532> kentra <2759> kai <2532> en <1722> taiv <3588> ouraiv <3769> autwn <846> h <3588> exousia <1849> autwn <846> adikhsai <91> (5658) touv <3588> anyrwpouv <444> mhnav <3376> pente <4002>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org