NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 9:1

9:1 kai <2532> o <3588> pemptov <3991> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) astera <792> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> peptwkota <4098> (5761) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> h <3588> kleiv <2807> tou <3588> freatov <5421> thv <3588> abussou <12>

Revelation 20:1

20:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) aggelon <32> katabainonta <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> econta <2192> (5723) thn <3588> klein <2807> thv <3588> abussou <12> kai <2532> alusin <254> megalhn <3173> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846>

Revelation 20:3

20:3 kai <2532> ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> thn <3588> abusson <12> kai <2532> ekleisen <2808> (5656) kai <2532> esfragisen <4972> (5656) epanw <1883> autou <846> ina <2443> mh <3361> planhsh <4105> (5661) eti <2089> ta <3588> eynh <1484> acri <891> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> meta <3326> tauta <5023> dei <1163> (5904) luyhnai <3089> (5683) auton <846> mikron <3398> cronon <5550>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org