NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 9:1-2

9:1 kai <2532> o <3588> pemptov <3991> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) astera <792> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> peptwkota <4098> (5761) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> h <3588> kleiv <2807> tou <3588> freatov <5421> thv <3588> abussou <12>

9:2 kai <2532> hnoixen <455> (5656) to <3588> frear <5421> thv <3588> abussou <12> kai <2532> anebh <305> (5627) kapnov <2586> ek <1537> tou <3588> freatov <5421> wv <5613> kapnov <2586> kaminou <2575> megalhv <3173> kai <2532> eskotwyh <4656> (5681) o <3588> hliov <2246> kai <2532> o <3588> ahr <109> ek <1537> tou <3588> kapnou <2586> tou <3588> freatov <5421>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org