NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:9-12

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:10 kai <2532> krazousin <2896> (5719) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) h <3588> swthria <4991> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

7:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> eisthkeisan <2476> (5715) kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

7:12 legontev <3004> (5723) amhn <281> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> eucaristia <2169> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> [amhn] <281>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org