NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:4-8

7:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) ton <3588> ariymon <706> twn <3588> esfragismenwn <4972> (5772) ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

7:5 ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> fulhv <5443> roubhn <4502> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> gad <1045> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:6 ek <1537> fulhv <5443> ashr <768> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> nefyalim <3508> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> manassh <3128> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:7 ek <1537> fulhv <5443> sumewn <4826> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> leui <3017> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> issacar <2466> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:8 ek <1537> fulhv <5443> zaboulwn <2194> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> iwshf <2501> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org