NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:11-12

7:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> eisthkeisan <2476> (5715) kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

7:12 legontev <3004> (5723) amhn <281> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> eucaristia <2169> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> [amhn] <281>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org