NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 6:13-14

6:13 kai <2532> oi <3588> asterev <792> tou <3588> ouranou <3772> epesan <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> wv <5613> sukh <4808> ballei <906> (5719) touv <3588> olunyouv <3653> authv <846> upo <5259> anemou <417> megalou <3173> seiomenh <4579> (5746)

6:14 kai <2532> o <3588> ouranov <3772> apecwrisyh <673> (5681) wv <5613> biblion <975> elissomenon <1667> (5746) kai <2532> pan <3956> orov <3735> kai <2532> nhsov <3520> ek <1537> twn <3588> topwn <5117> autwn <846> ekinhyhsan <2795> (5681)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org