NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 6:10

6:10 kai <2532> ekraxan <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) ewv <2193> pote <4219> o <3588> despothv <1203> o <3588> agiov <40> kai <2532> alhyinov <228> ou <3756> krineiv <2919> (5719) kai <2532> ekdikeiv <1556> (5719) to <3588> aima <129> hmwn <2257> ek <1537> twn <3588> katoikountwn <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

Revelation 6:16-17

6:16 kai <2532> legousin <3004> (5719) toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> taiv <3588> petraiv <4073> pesete <4098> (5628) ef <1909> hmav <2248> kai <2532> kruqate <2928> (5657) hmav <2248> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> apo <575> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> arniou <721>

6:17 oti <3754> hlyen <2064> (5627) h <3588> hmera <2250> h <3588> megalh <3173> thv <3588> orghv <3709> autwn <846> kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) stayhnai <2476> (5683)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org