NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 5:9-10

5:9 kai <2532> adousin <103> (5719) wdhn <5603> kainhn <2537> legontev <3004> (5723) axiov <514> ei <1510> (5748) labein <2983> (5629) to <3588> biblion <975> kai <2532> anoixai <455> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846> oti <3754> esfaghv <4969> (5648) kai <2532> hgorasav <59> (5656) tw <3588> yew <2316> en <1722> tw <3588> aimati <129> sou <4675> ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> kai <2532> glwsshv <1100> kai <2532> laou <2992> kai <2532> eynouv <1484>

5:10 kai <2532> epoihsav <4160> (5656) autouv <846> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> basileian <932> kai <2532> iereiv <2409> kai <2532> basileuousin <936> (5719) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org