NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 5:12-14

5:12 legontev <3004> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> axion <514> estin <1510> (5748) to <3588> arnion <721> to <3588> esfagmenon <4969> (5772) labein <2983> (5629) thn <3588> dunamin <1411> kai <2532> plouton <4149> kai <2532> sofian <4678> kai <2532> iscun <2479> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391> kai <2532> eulogian <2129>

5:13 kai <2532> pan <3956> ktisma <2938> o <3739> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> upokatw <5270> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> [estin] <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> en <1722> autoiv <846> panta <3956> hkousa <191> (5656) legontav <3004> (5723) tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

5:14 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> elegon <3004> (5707) amhn <281> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> epesan <4098> (5627) kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org