NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 3:9

3:9 idou <2400> (5628) didw <1325> (5725) ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> tou <3588> satana <4567> twn <3588> legontwn <3004> (5723) eautouv <1438> ioudaiouv <2453> einai <1510> (5750) kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) alla <235> qeudontai <5574> (5727) idou <2400> (5628) poihsw <4160> (5692) autouv <846> ina <2443> hxousin <2240> (5692) kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) enwpion <1799> twn <3588> podwn <4228> sou <4675> kai <2532> gnwsin <1097> (5632) oti <3754> egw <1473> hgaphsa <25> (5656) se <4571>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org