NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 3:7

3:7 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> filadelfeia <5359> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> agiov <40> o <3588> alhyinov <228> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> klein <2807> dauid <1138> o <3588> anoigwn <455> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> kleisei <2808> (5692) kai <2532> kleiwn <2808> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> anoigei <455> (5719)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org