NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 3:10

3:10 oti <3754> ethrhsav <5083> (5656) ton <3588> logon <3056> thv <3588> upomonhv <5281> mou <3450> kagw <2504> se <4571> thrhsw <5083> (5692) ek <1537> thv <3588> wrav <5610> tou <3588> peirasmou <3986> thv <3588> melloushv <3195> (5723) ercesyai <2064> (5738) epi <1909> thv <3588> oikoumenhv <3625> olhv <3650> peirasai <3985> (5658) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

Revelation 16:14

16:14 eisin <1510> (5748) gar <1063> pneumata <4151> daimoniwn <1140> poiounta <4160> (5723) shmeia <4592> a <3739> ekporeuetai <1607> (5736) epi <1909> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> oikoumenhv <3625> olhv <3650> sunagagein <4863> (5629) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> thv <3588> hmerav <2250> thv <3588> megalhv <3173> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> pantokratorov <3841>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org