NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:2

2:2 oida <1492> (5758) ta <3588> erga <2041> sou <4675> kai <2532> ton <3588> kopon <2873> kai <2532> thn <3588> upomonhn <5281> sou <4675> kai <2532> oti <3754> ou <3756> dunh <1410> (5736) bastasai <941> (5658) kakouv <2556> kai <2532> epeirasav <3985> (5656) touv <3588> legontav <3004> (5723) eautouv <1438> apostolouv <652> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) kai <2532> eurev <2147> (5627) autouv <846> qeudeiv <5571>

Revelation 2:19

2:19 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> kai <2532> thn <3588> diakonian <1248> kai <2532> thn <3588> upomonhn <5281> sou <4675> kai <2532> ta <3588> erga <2041> sou <4675> ta <3588> escata <2078> pleiona <4119> twn <3588> prwtwn <4413>

Revelation 3:1

3:1 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> sardesin <4554> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> ecwn <2192> (5723) ta <3588> epta <2033> pneumata <4151> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> touv <3588> epta <2033> asterav <792> oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> oti <3754> onoma <3686> eceiv <2192> (5719) oti <3754> zhv <2198> (5719) kai <2532> nekrov <3498> ei <1510> (5748)

Revelation 3:8

3:8 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) enwpion <1799> sou <4675> yuran <2374> hnewgmenhn <455> (5772) hn <3739> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) kleisai <2808> (5658) authn <846> oti <3754> mikran <3398> eceiv <2192> (5719) dunamin <1411> kai <2532> ethrhsav <5083> (5656) mou <3450> ton <3588> logon <3056> kai <2532> ouk <3756> hrnhsw <720> (5662) to <3588> onoma <3686> mou <3450>

Revelation 3:15

3:15 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> oti <3754> oute <3777> qucrov <5593> ei <1510> (5748) oute <3777> zestov <2200> ofelon <3785> <3785> qucrov <5593> hv <1510> (5753) h <2228> zestov <2200>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org