NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:1--3:22

2:1 tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> efesw <2181> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> kratwn <2902> (5723) touv <3588> epta <2033> asterav <792> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> o <3588> peripatwn <4043> (5723) en <1722> mesw <3319> twn <3588> epta <2033> lucniwn <3087> twn <3588> cruswn <5552>

2:2 oida <1492> (5758) ta <3588> erga <2041> sou <4675> kai <2532> ton <3588> kopon <2873> kai <2532> thn <3588> upomonhn <5281> sou <4675> kai <2532> oti <3754> ou <3756> dunh <1410> (5736) bastasai <941> (5658) kakouv <2556> kai <2532> epeirasav <3985> (5656) touv <3588> legontav <3004> (5723) eautouv <1438> apostolouv <652> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) kai <2532> eurev <2147> (5627) autouv <846> qeudeiv <5571>

2:3 kai <2532> upomonhn <5281> eceiv <2192> (5719) kai <2532> ebastasav <941> (5656) dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> kai <2532> ou <3756> kekopiakev <2872> (5761)

2:4 alla <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oti <3754> thn <3588> agaphn <26> sou <4675> thn <3588> prwthn <4413> afhkev <863> (5656)

2:5 mnhmoneue <3421> (5720) oun <3767> poyen <4159> peptwkav <4098> (5758) kai <2532> metanohson <3340> (5657) kai <2532> ta <3588> prwta <4413> erga <2041> poihson <4160> (5657) ei <1487> de <1161> mh <3361> ercomai <2064> (5736) soi <4671> kai <2532> kinhsw <2795> (5692) thn <3588> lucnian <3087> sou <4675> ek <1537> tou <3588> topou <5117> authv <846> ean <1437> mh <3361> metanohshv <3340> (5661)

2:6 alla <235> touto <5124> eceiv <2192> (5719) oti <3754> miseiv <3404> (5719) ta <3588> erga <2041> twn <3588> nikolaitwn <3531> a <3739> kagw <2504> misw <3404> (5719)

2:7 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tw <3588> nikwnti <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> fagein <5315> (5629) ek <1537> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> o <3739> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> tou <3588> yeou <2316>

2:8 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> smurnh <4667> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> ov <3739> egeneto <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

2:9 oida <1492> (5758) sou <4675> thn <3588> yliqin <2347> kai <2532> thn <3588> ptwceian <4432> alla <235> plousiov <4145> ei <1510> (5748) kai <2532> thn <3588> blasfhmian <988> ek <1537> twn <3588> legontwn <3004> (5723) ioudaiouv <2453> einai <1510> (5750) eautouv <1438> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) alla <235> sunagwgh <4864> tou <3588> satana <4567>

2:10 mh <3361> fobou <5399> (5737) a <3739> melleiv <3195> (5719) pascein <3958> (5721) idou <2400> (5628) mellei <3195> (5719) ballein <906> (5721) o <3588> diabolov <1228> ex <1537> umwn <5216> eiv <1519> fulakhn <5438> ina <2443> peirasyhte <3985> (5686) kai <2532> echte <2192> (5725) yliqin <2347> hmerwn <2250> deka <1176> ginou <1096> (5737) pistov <4103> acri <891> yanatou <2288> kai <2532> dwsw <1325> (5692) soi <4671> ton <3588> stefanon <4735> thv <3588> zwhv <2222>

2:11 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> o <3588> nikwn <3528> (5723) ou <3756> mh <3361> adikhyh <91> (5686) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> deuterou <1208>

2:12 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> pergamw <4010> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> romfaian <4501> thn <3588> distomon <1366> thn <3588> oxeian <3691>

2:13 oida <1492> (5758) pou <4226> katoikeiv <2730> (5719) opou <3699> o <3588> yronov <2362> tou <3588> satana <4567> kai <2532> krateiv <2902> (5719) to <3588> onoma <3686> mou <3450> kai <2532> ouk <3756> hrnhsw <720> (5662) thn <3588> pistin <4102> mou <3450> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> antipav <493> o <3588> martuv <3144> mou <3450> o <3588> pistov <4103> [mou] <3450> ov <3739> apektanyh <615> (5681) par <3844> umin <5213> opou <3699> o <3588> satanav <4567> katoikei <2730> (5719)

2:14 all <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oliga <3641> oti <3754> eceiv <2192> (5719) ekei <1563> kratountav <2902> (5723) thn <3588> didachn <1322> balaam <903> ov <3739> edidasken <1321> (5707) tw <3588> balak <904> balein <906> (5629) skandalon <4625> enwpion <1799> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> fagein <5315> (5629) eidwloyuta <1494> kai <2532> porneusai <4203> (5658)

2:15 outwv <3779> eceiv <2192> (5719) kai <2532> su <4771> kratountav <2902> (5723) thn <3588> didachn <1322> nikolaitwn <3531> omoiwv <3668>

2:16 metanohson <3340> (5657) oun <3767> ei <1487> de <1161> mh <3361> ercomai <2064> (5736) soi <4671> tacu <5035> kai <2532> polemhsw <4170> (5692) met <3326> autwn <846> en <1722> th <3588> romfaia <4501> tou <3588> stomatov <4750> mou <3450>

2:17 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tw <3588> nikwnti <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> tou <3588> manna <3131> tou <3588> kekrummenou <2928> (5772) kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> qhfon <5586> leukhn <3022> kai <2532> epi <1909> thn <3588> qhfon <5586> onoma <3686> kainon <2537> gegrammenon <1125> (5772) o <3739> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) ei <1487> mh <3361> o <3588> lambanwn <2983> (5723)

2:18 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> yuateiroiv <2363> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> o <3588> ecwn <2192> (5723) touv <3588> ofyalmouv <3788> [autou] <846> wv <5613> floga <5395> purov <4442> kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> omoioi <3664> calkolibanw <5474>

2:19 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> kai <2532> thn <3588> diakonian <1248> kai <2532> thn <3588> upomonhn <5281> sou <4675> kai <2532> ta <3588> erga <2041> sou <4675> ta <3588> escata <2078> pleiona <4119> twn <3588> prwtwn <4413>

2:20 alla <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oti <3754> afeiv <863> (5719) thn <3588> gunaika <1135> iezabel <2403> h <3588> legousa <3004> (5723) eauthn <1438> profhtin <4398> kai <2532> didaskei <1321> (5719) kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> emouv <1700> doulouv <1401> porneusai <4203> (5658) kai <2532> fagein <2068> (5629) eidwloyuta <1494>

2:21 kai <2532> edwka <1325> (5656) auth <846> cronon <5550> ina <2443> metanohsh <3340> (5661) kai <2532> ou <3756> yelei <2309> (5719) metanohsai <3340> (5658) ek <1537> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

2:22 idou <2400> (5628) ballw <906> (5719) authn <846> eiv <1519> klinhn <2825> kai <2532> touv <3588> moiceuontav <3431> (5723) met <3326> authv <846> eiv <1519> yliqin <2347> megalhn <3173> ean <1437> mh <3361> metanohsousin <3340> (5692) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> authv <846>

2:23 kai <2532> ta <3588> tekna <5043> authv <846> apoktenw <615> (5692) en <1722> yanatw <2288> kai <2532> gnwsontai <1097> (5695) pasai <3956> ai <3588> ekklhsiai <1577> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> eraunwn <2045> (5723) nefrouv <3510> kai <2532> kardiav <2588> kai <2532> dwsw <1325> (5692) umin <5213> ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> umwn <5216>

2:24 umin <5213> de <1161> legw <3004> (5719) toiv <3588> loipoiv <3062> toiv <3588> en <1722> yuateiroiv <2363> osoi <3745> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) thn <3588> didachn <1322> tauthn <3778> oitinev <3748> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ta <3588> bayea <901> tou <3588> satana <4567> wv <5613> legousin <3004> (5719) ou <3756> ballw <906> (5719) ef <1909> umav <5209> allo <243> barov <922>

2:25 plhn <4133> o <3739> ecete <2192> (5719) krathsate <2902> (5657) acriv <891> ou <3739> an <302> hxw <2240> (5661)

2:26 kai <2532> o <3588> nikwn <3528> (5723) kai <2532> o <3588> thrwn <5083> (5723) acri <891> telouv <5056> ta <3588> erga <2041> mou <3450> dwsw <1325> (5692) autw <846> exousian <1849> epi <1909> twn <3588> eynwn <1484>

2:27 kai <2532> poimanei <4165> (5692) autouv <846> en <1722> rabdw <4464> sidhra <4603> wv <5613> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> keramika <2764> suntribetai <4937> (5743) (2-28) wv <5613> kagw <2504> eilhfa <2983> (5758) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

2:28 kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> ton <3588> astera <792> ton <3588> prwinon <4407>

2:29 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>

3:1 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> sardesin <4554> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> ecwn <2192> (5723) ta <3588> epta <2033> pneumata <4151> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> touv <3588> epta <2033> asterav <792> oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> oti <3754> onoma <3686> eceiv <2192> (5719) oti <3754> zhv <2198> (5719) kai <2532> nekrov <3498> ei <1510> (5748)

3:2 ginou <1096> (5737) grhgorwn <1127> (5723) kai <2532> sthrison <4741> (5657) ta <3588> loipa <3062> a <3739> emellon <3195> (5707) apoyanein <599> (5629) ou <3756> gar <1063> eurhka <2147> (5758) sou <4675> erga <2041> peplhrwmena <4137> (5772) enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> mou <3450>

3:3 mnhmoneue <3421> (5720) oun <3767> pwv <4459> eilhfav <2983> (5758) kai <2532> hkousav <191> (5656) kai <2532> threi <5083> (5720) kai <2532> metanohson <3340> (5657) ean <1437> oun <3767> mh <3361> grhgorhshv <1127> (5661) hxw <2240> (5692) wv <5613> klepthv <2812> kai <2532> ou <3756> mh <3361> gnwv <1097> (5632) poian <4169> wran <5610> hxw <2240> (5692) epi <1909> se <4571>

3:4 alla <235> eceiv <2192> (5719) oliga <3641> onomata <3686> en <1722> sardesin <4554> a <3739> ouk <3756> emolunan <3435> (5656) ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> peripathsousin <4043> (5692) met <3326> emou <1700> en <1722> leukoiv <3022> oti <3754> axioi <514> eisin <1510> (5748)

3:5 o <3588> nikwn <3528> (5723) outwv <3779> peribaleitai <4016> (5698) en <1722> imatioiv <2440> leukoiv <3022> kai <2532> ou <3756> mh <3361> exaleiqw <1813> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ek <1537> thv <3588> biblou <976> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> omologhsw <3670> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> autou <846>

3:6 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>

3:7 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> filadelfeia <5359> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> agiov <40> o <3588> alhyinov <228> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> klein <2807> dauid <1138> o <3588> anoigwn <455> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> kleisei <2808> (5692) kai <2532> kleiwn <2808> (5723) kai <2532> oudeiv <3762> anoigei <455> (5719)

3:8 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) enwpion <1799> sou <4675> yuran <2374> hnewgmenhn <455> (5772) hn <3739> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) kleisai <2808> (5658) authn <846> oti <3754> mikran <3398> eceiv <2192> (5719) dunamin <1411> kai <2532> ethrhsav <5083> (5656) mou <3450> ton <3588> logon <3056> kai <2532> ouk <3756> hrnhsw <720> (5662) to <3588> onoma <3686> mou <3450>

3:9 idou <2400> (5628) didw <1325> (5725) ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> tou <3588> satana <4567> twn <3588> legontwn <3004> (5723) eautouv <1438> ioudaiouv <2453> einai <1510> (5750) kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) alla <235> qeudontai <5574> (5727) idou <2400> (5628) poihsw <4160> (5692) autouv <846> ina <2443> hxousin <2240> (5692) kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) enwpion <1799> twn <3588> podwn <4228> sou <4675> kai <2532> gnwsin <1097> (5632) oti <3754> egw <1473> hgaphsa <25> (5656) se <4571>

3:10 oti <3754> ethrhsav <5083> (5656) ton <3588> logon <3056> thv <3588> upomonhv <5281> mou <3450> kagw <2504> se <4571> thrhsw <5083> (5692) ek <1537> thv <3588> wrav <5610> tou <3588> peirasmou <3986> thv <3588> melloushv <3195> (5723) ercesyai <2064> (5738) epi <1909> thv <3588> oikoumenhv <3625> olhv <3650> peirasai <3985> (5658) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

3:11 ercomai <2064> (5736) tacu <5035> kratei <2902> (5720) o <3739> eceiv <2192> (5719) ina <2443> mhdeiv <3367> labh <2983> (5632) ton <3588> stefanon <4735> sou <4675>

3:12 o <3588> nikwn <3528> (5723) poihsw <4160> (5692) auton <846> stulon <4769> en <1722> tw <3588> naw <3485> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> exw <1854> ou <3756> mh <3361> exelyh <1831> (5632) eti <2089> kai <2532> graqw <1125> (5692) ep <1909> auton <846> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> thv <3588> kainhv <2537> ierousalhm <2419> h <3588> katabainousa <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316> mou <3450> kai <2532> to <3588> onoma <3686> mou <3450> to <3588> kainon <2537>

3:13 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>

3:14 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> laodikeia <2993> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> amhn <281> o <3588> martuv <3144> o <3588> pistov <4103> kai <2532> [o] <3588> alhyinov <228> h <3588> arch <746> thv <3588> ktisewv <2937> tou <3588> yeou <2316>

3:15 oida <1492> (5758) sou <4675> ta <3588> erga <2041> oti <3754> oute <3777> qucrov <5593> ei <1510> (5748) oute <3777> zestov <2200> ofelon <3785> <3785> qucrov <5593> hv <1510> (5753) h <2228> zestov <2200>

3:16 outwv <3779> oti <3754> cliarov <5513> ei <1510> (5748) kai <2532> oute <3777> zestov <2200> oute <3777> qucrov <5593> mellw <3195> (5719) se <4571> emesai <1692> (5658) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> mou <3450>

3:17 oti <3754> legeiv <3004> (5719) oti <3754> plousiov <4145> eimi <1510> (5748) kai <2532> peplouthka <4147> (5758) kai <2532> ouden <3762> creian <5532> ecw <2192> (5719) kai <2532> ouk <3756> oidav <1492> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> talaipwrov <5005> kai <2532> eleeinov <1652> kai <2532> ptwcov <4434> kai <2532> tuflov <5185> kai <2532> gumnov <1131>

3:18 sumbouleuw <4823> (5719) soi <4671> agorasai <59> (5658) par <3844> emou <1700> crusion <5553> pepurwmenon <4448> (5772) ek <1537> purov <4442> ina <2443> plouthshv <4147> (5661) kai <2532> imatia <2440> leuka <3022> ina <2443> peribalh <4016> (5643) kai <2532> mh <3361> fanerwyh <5319> (5686) h <3588> aiscunh <152> thv <3588> gumnothtov <1132> sou <4675> kai <2532> kollourion <2854> egcrisai <1472> (5658) touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4675> ina <2443> blephv <991> (5725)

3:19 egw <1473> osouv <3745> ean <1437> filw <5368> (5725) elegcw <1651> (5719) kai <2532> paideuw <3811> (5719) zhleue <2206> (5720) oun <3767> kai <2532> metanohson <3340> (5657)

3:20 idou <2400> (5628) esthka <2476> (5758) epi <1909> thn <3588> yuran <2374> kai <2532> krouw <2925> (5719) ean <1437> tiv <5100> akoush <191> (5661) thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> kai <2532> anoixh <455> (5661) thn <3588> yuran <2374> eiseleusomai <1525> (5695) prov <4314> auton <846> kai <2532> deipnhsw <1172> (5692) met <3326> autou <846> kai <2532> autov <846> met <3326> emou <1700>

3:21 o <3588> nikwn <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> kayisai <2523> (5658) met <3326> emou <1700> en <1722> tw <3588> yronw <2362> mou <3450> wv <5613> kagw <2504> enikhsa <3528> (5656) kai <2532> ekayisa <2523> (5656) meta <3326> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> en <1722> tw <3588> yronw <2362> autou <846>

3:22 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org