NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:1

2:1 tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> efesw <2181> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> kratwn <2902> (5723) touv <3588> epta <2033> asterav <792> en <1722> th <3588> dexia <1188> autou <846> o <3588> peripatwn <4043> (5723) en <1722> mesw <3319> twn <3588> epta <2033> lucniwn <3087> twn <3588> cruswn <5552>

Revelation 2:8

2:8 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> smurnh <4667> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> ov <3739> egeneto <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

Revelation 2:12

2:12 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> thv <3588> en <1722> pergamw <4010> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> romfaian <4501> thn <3588> distomon <1366> thn <3588> oxeian <3691>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org