NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:6

22:6 kai <2532> eipen <3004> (5627) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> pistoi <4103> kai <2532> alhyinoi <228> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> pneumatwn <4151> twn <3588> profhtwn <4396> apesteilen <649> (5656) ton <3588> aggelon <32> autou <846> deixai <1166> (5658) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> a <3739> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) en <1722> tacei <5034>

Revelation 22:9

22:9 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ora <3708> (5720) mh <3361> sundoulov <4889> sou <4675> eimi <1510> (5748) kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4675> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> twn <3588> thrountwn <5083> (5723) touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> tw <3588> yew <2316> proskunhson <4352> (5657)

Revelation 22:16

22:16 egw <1473> ihsouv <2424> epemqa <3992> (5656) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> marturhsai <3140> (5658) umin <5213> tauta <5023> epi <1909> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> riza <4491> kai <2532> to <3588> genov <1085> dauid <1138> o <3588> asthr <792> o <3588> lamprov <2986> o <3588> prwinov <4407>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org