NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:14-15

22:14 makarioi <3107> oi <3588> plunontev <4150> (5723) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> ina <2443> estai <1510> (5704) h <3588> exousia <1849> autwn <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> toiv <3588> pulwsin <4440> eiselywsin <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> polin <4172>

22:15 exw <1854> oi <3588> kunev <2965> kai <2532> oi <3588> farmakoi <5333> kai <2532> oi <3588> pornoi <4205> kai <2532> oi <3588> foneiv <5406> kai <2532> oi <3588> eidwlolatrai <1496> kai <2532> pav <3956> filwn <5368> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) qeudov <5579>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org