NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:12-15

22:12 idou <2400> (5628) ercomai <2064> (5736) tacu <5035> kai <2532> o <3588> misyov <3408> mou <3450> met <3326> emou <1700> apodounai <591> (5629) ekastw <1538> wv <5613> to <3588> ergon <2041> estin <1510> (5748) autou <846>

22:13 egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056>

22:14 makarioi <3107> oi <3588> plunontev <4150> (5723) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> ina <2443> estai <1510> (5704) h <3588> exousia <1849> autwn <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> toiv <3588> pulwsin <4440> eiselywsin <1525> (5632) eiv <1519> thn <3588> polin <4172>

22:15 exw <1854> oi <3588> kunev <2965> kai <2532> oi <3588> farmakoi <5333> kai <2532> oi <3588> pornoi <4205> kai <2532> oi <3588> foneiv <5406> kai <2532> oi <3588> eidwlolatrai <1496> kai <2532> pav <3956> filwn <5368> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) qeudov <5579>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org