NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 21:3-4

21:3 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> megalhv <3173> ek <1537> tou <3588> yronou <2362> legoushv <3004> (5723) idou <2400> (5628) h <3588> skhnh <4633> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> skhnwsei <4637> (5692) met <3326> autwn <846> kai <2532> autoi <846> laoi <2992> autou <846> esontai <1510> (5704) kai <2532> autov <846> o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> estai <1510> (5704)

21:4 kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> oute <3777> penyov <3997> oute <3777> kraugh <2906> oute <3777> ponov <4192> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> ta <3588> prwta <4413> aphlyan <565> (5627)

Revelation 21:23

21:23 kai <2532> h <3588> poliv <4172> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) tou <3588> hliou <2246> oude <3761> thv <3588> selhnhv <4582> ina <2443> fainwsin <5316> (5725) auth <846> h <3588> gar <1063> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> efwtisen <5461> (5656) authn <846> kai <2532> o <3588> lucnov <3088> authv <846> to <3588> arnion <721>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org