NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 21:12-14

21:12 ecousa <2192> (5723) teicov <5038> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> ecousa <2192> (5723) pulwnav <4440> dwdeka <1427> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> pulwsin <4440> aggelouv <32> dwdeka <1427> kai <2532> onomata <3686> epigegrammena <1924> (5772) a <3739> estin <1510> (5748) twn <3588> dwdeka <1427> fulwn <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

21:13 apo <575> anatolhv <395> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> borra <1005> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> notou <3558> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> dusmwn <1424> pulwnev <4440> treiv <5140>

21:14 kai <2532> to <3588> teicov <5038> thv <3588> polewv <4172> ecwn <2192> (5723) yemeliouv <2310> dwdeka <1427> kai <2532> ep <1909> autwn <846> dwdeka <1427> onomata <3686> twn <3588> dwdeka <1427> apostolwn <652> tou <3588> arniou <721>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org