NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:8-9

20:8 kai <2532> exeleusetai <1831> (5695) planhsai <4105> (5658) ta <3588> eynh <1484> ta <3588> en <1722> taiv <3588> tessarsin <5064> gwniaiv <1137> thv <3588> ghv <1093> ton <3588> gwg <1136> kai <2532> magwg <3098> sunagagein <4863> (5629) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> wn <3739> o <3588> ariymov <706> autwn <846> wv <5613> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281>

20:9 kai <2532> anebhsan <305> (5627) epi <1909> to <3588> platov <4114> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> ekukleusan <2944> (5656) thn <3588> parembolhn <3925> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> hgaphmenhn <25> (5772) kai <2532> katebh <2597> (5627) pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katefagen <2719> (5627) autouv <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org