NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:4

20:4 kai <2532> eidon <1492> (5627) yronouv <2362> kai <2532> ekayisan <2523> (5656) ep <1909> autouv <846> kai <2532> krima <2917> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> kai <2532> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> pepelekismenwn <3990> (5772) dia <1223> thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424> kai <2532> dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oitinev <3748> ou <3756> prosekunhsan <4352> (5656) to <3588> yhrion <2342> oude <3761> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> ouk <3756> elabon <2983> (5627) to <3588> caragma <5480> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autwn <846> kai <2532> ezhsan <2198> (5656) kai <2532> ebasileusan <936> (5656) meta <3326> tou <3588> cristou <5547> cilia <5507> eth <2094>

Revelation 20:6

20:6 makariov <3107> kai <2532> agiov <40> o <3588> ecwn <2192> (5723) merov <3313> en <1722> th <3588> anastasei <386> th <3588> prwth <4413> epi <1909> toutwn <5130> o <3588> deuterov <1208> yanatov <2288> ouk <3756> ecei <2192> (5719) exousian <1849> all <235> esontai <1510> (5704) iereiv <2409> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> basileusousin <936> (5692) met <3326> autou <846> [ta] <3588> cilia <5507> eth <2094>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org