NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:2-3

20:2 kai <2532> ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> drakonta <1404> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> ov <3739> estin <1510> (5748) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> cilia <5507> eth <2094>

20:3 kai <2532> ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> thn <3588> abusson <12> kai <2532> ekleisen <2808> (5656) kai <2532> esfragisen <4972> (5656) epanw <1883> autou <846> ina <2443> mh <3361> planhsh <4105> (5661) eti <2089> ta <3588> eynh <1484> acri <891> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> meta <3326> tauta <5023> dei <1163> (5904) luyhnai <3089> (5683) auton <846> mikron <3398> cronon <5550>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org