NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 20:12-15

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

20:13 kai <2532> edwken <1325> (5656) h <3588> yalassa <2281> touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> auth <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> edwkan <1325> (5656) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) ekastov <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

20:14 kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> eblhyhsan <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> outov <3778> o <3588> yanatov <2288> o <3588> deuterov <1208> estin <1510> (5748) h <3588> limnh <3041> tou <3588> purov <4442>

20:15 kai <2532> ei <1487> tiv <5100> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) en <1722> th <3588> biblw <976> thv <3588> zwhv <2222> gegrammenov <1125> (5772) eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org